Veelgestelde vragen

Hoe hoog is het bedrag?

Het bedrag van de aansprakelijkstelling bedraagt euro 181,00, al dan niet vermeerderd met een bedrag van directe schade.

Hoe dien ik te betalen?

U heeft de factuur ontvangen. Deze ontvangt u ter plekke (in winkel of bij verlaten politiebureau) of via de mail of per post. U dient te factuur te voldoen. U vermeldt bij betaling het kenmerk (het REGnummer) zoals op de factuur vermeld. U maakt het geld over op een derdenrekening. In het vak “ten name van” vermeldt u “Buckaroo Online Payment Services”. De bij deze derdenrekening behorende gegevens zijn:

Voor betaling aansprakelijkheidsstellingen vanuit Nederland:
Buckaroo Online Payment Services, Utrecht
Rekeningnummer 1215.03.038
O.v.v. het REGnummer

Voor betaling aansprakelijkheidsstellingen vanuit het buitenland:
Buckaroo Online Payment Services, Utrecht, Netherlands
BIC-code RABONL2U
IBAN-code NL05RABO0121503038
O.v.v. het REGnummer

Ik heb het schadeverhaalformulier niet getekend?

Geen probleem. Wanneer u niet ondertekent, is er sprake van een aansprakelijkstelling. Dit betekent dat de winkelier u eenzijdig aansprakelijk stelt voor de schade. Wanneer u wel tekent, is er sprake van een overeenkomst. In beide gevallen zal u gewoon de factuur moeten voldoen.

Ik ga toch niet betalen!

Dat is een keuze. U ontvangt van Overlastregistratie Nederland in het uiterste geval drie facturen. De eerste factuur / schadeloosstelling ontvang u gelijk na aanhouding in de winkel en dient binnen 15 dagen te zijn betaald. U kunt deze ook op het politiebureau krijgen uitgereikt. Vindt betaling niet plaats binnen 15 dagen, dan ontvangt u een herinnering (factuur 2), waarvoor u wederom 15 dagen de tijd krijgt om tot betaling over te gaan. Betaald u deze ook niet op tijd, dan ontvangt u een sommatie. Let op, het bedrag wordt dan verhoogd met administratiekosten. Wordt ook deze niet betaald, dan wordt uw dossier overgedragen aan GGN Mastering Credit. Zij zullen het bedrag dan op u gaan verhalen. Het bedrag wordt dan verhoogd met incassokosten. Aan u dus de keuze. Let verder op dat tijdig betalen meeweegt bij de strafbepaling van de rechter.

Indien het bedrag van de aansprakelijkstelling uiteindelijk niet wordt voldaan, dan wordt het recht voorbehouden om de ontzegging na afloop wederom met één jaar te verlengen. Hierover wordt u gedurende het factuurtraject en tijdens de incassofase geïnformeerd. Deze maatregel is van kracht gegaan per 07 september 2015 en geldt voor alle deelnemers / klanten van Overlastregistratie Nederland. De verdachte zal dan ook de toegang voor een tweede jaar worden ontzegd.

Werkt de ontzegging ook door naar lokaal niveau?

Ja, dit is het geval indien bepaalde winkels, die behoren tot de deelnemers / klanten van Overlastregistratie Nederland, op lokaal niveau werken met een zogenaamde CWO aanpak (Collectieve Winkel Ontzegging). Dit betekent dat de uitgereikte winkelontzegging niet alleen geldt voor alle winkels van de deelnemer / klant van Overlastregistratie Nederland (dus van de keten waarvoor de ontzegging geldt), maar tevens kan doorwerken op lokaal niveau. De winkelontzegging geldt daardoor automatisch ook voor de andere winkels in diezelfde stad / winkelcentrum / straat, dus ook voor de winkels die niet tot de deelnemers / klanten van Overlastregistratie Nederland behoren mits aangesloten bij dat specifieke CWO project.

Ik heb van de rechter een voorwaardelijke straf gekregen. Moet ik nu ook betalen?

Ja, u dient gewoon te betalen. Volgens het Besluit Politiegegevens, art. 4.2 n heeft een benadeelde partij recht op de gegevens van de veroorzaker van de schade. Overlastregistratie Nederland treedt op en handelt namens de opdrachtgever. Zij heeft de vordering dus overgedragen (cessie ter incasso). Hiermee treedt Overlastregistratie Nederland in de rechten van de benadeelde partij en heeft derhalve de gegevens nodig om voor het belang (lees: het incasseren van het bedrag) van de benadeelde op te komen. Het is dan ook van belang dat Overlastregistratie Nederland – indien de gegevens niet door de verdachte in de winkel zijn bekendgemaakt - de gegevens uiteindelijk van de politie ontvangt.

Het Proces-verbaalnummer valt niet onder de Wet Politiegegevens aangezien het nummer geen persoonsgegevens bevat. Dit nummer kan door de politie dan ook gewoon worden gedeeld.

Uw zaak wordt (al dan niet op het politiebureau) door of namens de Officier van Justitie geseponeerd. En dan?

Uw zaak is geseponeerd. Afhankelijk van de sepotgrond kan dit inhouden dat u inderdaad het feit (waarvoor u bent aangehouden) niet heeft begaan. Wij ontvangen graag de reden van het sepot. Dit wordt vermeld in de brief die u van de politie of de Officier van Justitie heeft gekregen. Overlastregistratie Nederland neemt in dat geval contact op met de politie of de Officier van Justitie om navraag te doen naar de (juridisch) inhoudelijke motivering / overwegingen die heeft / hebben geleid tot het komen tot de betreffende sepotgrond. Aansluitend beoordeelt Overlastregistratie Nederland of de aansprakelijkstelling wordt ingetrokken. Dit geldt ook indien sprake is van vrijspraak nadat de zaak ter beoordeling is voorgelegd aan de strafrechter. Een sepot of een vrijspraak wil dus niet per definitie zeggen dat er geen gronden zijn om civielrechtelijk op te treden. Hebben wij een reactie ontvangen en een afweging gemaakt, dan nemen wij aansluitend contact met u op (of uw advocaat).

Los van het bovenstaande adviseren wij u om altijd het bedrag van de aansprakelijkstelling te voldoen. Hiermee geeft u in ieder geval een goed signaal naar de benadeelde. Besluiten wij daadwerkelijk de aansprakelijkstelling in te trekken, dan het wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort.

Let op! De ervaring leert dat dat vaak sprake is van een “beleidssepot”. In dat geval is de politie of de Officier van Justitie ervan overtuigd dat u het gepleegde feit (winkeldiefstal / overlast) begaan heeft, maar zijn er andere redenen om u niet verder strafrechtelijk te vervolgen. Een beleidssepot betekent dat het bedrag van de aansprakelijkstelling gewoon moet worden voldaan.

U wordt door de rechter vrijgesproken. En dan?

Vrijspraak hoeft niet te betekenen dat u het tenlastegelegde feit niet heeft begaan. De rechter zegt namelijk niet dat u het niet gedaan heeft. De rechter zegt alleen dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is om tot een veroordeling te komen op basis van de tenlastelegging. Vrijspraak is dus geen bewijs van onschuld en heeft geen dwingende bewijskracht in een civielrechtelijke aangelegenheid. Bij het wegnemen van goederen van een winkelier of het veroorzaken van overlast is sprake van een onrechtmatige daad, hetgeen betekent dat de kosten die de winkelier heeft moeten maken wegens uw gedrag betaald moeten worden. De aansprakelijkstelling moet ook dan gewoon worden voldaan.

Hoe kon u weten dat de winkel meedoet aan deze regeling?

Ten eerste is diefstal een strafbaar feit en een onrechtmatige daad. U weet dit. Daarnaast heeft de winkel waar u de diefstal en / overlast veroorzaakte gecommuniceerd dat zij meedoen aan deze regeling. De winkel heeft dit kenbaar gemaakt via een of meerdere raamstickers en / of posters van deelname. Dit komt de preventie ten goede. Ook staan de namen van de winkels die meedoen aan deze regeling vermeld op de website van Overlastregistratie Nederland.

Welke winkels, ketens en / of ondernemersverenigingen maken gebruik van de diensten?

Individuele winkels kunnen hun aansprakelijkstellingen laten verzorgen door ons. Zij zijn herkenbaar aan het gebruik van stickers en / of posters. Een overtreding hier zal mogelijk kunnen leiden tot een ontzegging om deze winkel gedurende een bepaalde periode te betreden.
Klik hier voor het overzicht

Indien een keten klant is bij Overlastregistratie Nederland maken zij als landelijke keten gebruik van de diensten. Een keten laat de aansprakelijkstellingen dan ook verzorgen door ons. Ook deze winkels zijn herkenbaar aan het gebruik van stickers en / of posters. U zal hier dan ook mogelijk een landelijke collectieve ontzegging kunnen krijgen voor de winkels behorende bij die keten.
Klik hier voor het overzicht

Indien een ondernemersverenging (bv een winkelstraat of winkelcentrum) in collectief verband gebruik maakt van de diensten van Overlastregistratie Nederland doet zij dit via een collectieve aanpak. De aangesloten leden hoeven in dit verband niet de aansprakelijkstellingen via Overlastregistratie Nederland te laten verlopen (mag natuurlijk altijd). Er wordt alleen gecommuniceerd dat een dergelijk verband collectief samenwerkt. Wordt u bij één van de winkels aangehouden dan bestaat dus de mogelijkheid dat u een ontzegging krijgt, welke dus geldt voor alle winkels die meedoen aan deze collectieve aanpak. Dat betekent dat u gedurende een bepaalde periode al die winkels niet kan betreden. De collectieve aanpak wordt gecommuniceerd via stickers en / of posters.
Klik hier voor het overzicht

U woont in het buitenland, en dan?

Maakt u zicht geen zorgen. Ook winkeldieven uit aangrenzende landen worden aangepakt. Wij komen hiermee tegemoet aan de verzoeken van zowel ondernemers als politie om nog daadkrachtiger te kunnen optreden tegen winkeldieven. De incassering wordt verzorgd door GGN Mastering Credit. Overlastregistratie Nederland gebruikt deze betrouwbare partner voor de incassering van de gelden.

Hoe zit het met uw privacy?

Elke klant van Overlastregistratie Nederland is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. De klant en Overlastregistratie Nederland gaan derhalve vertrouwelijk om met uw gegevens. Gegevens zullen verder niet worden gedeeld. Overlastregistratie Nederland bv zal de gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking en afhandeling van de vorderingen. Na betaling worden uw gegevens verwijderd uit de database. Wanneer er sprake is van een Civiele Aanzegging (bv een Waarschuwing of een ontzegging), dan worden na afloop van de duur daarvan u persoonlijke gegevens definitief verwijderd uit de database.

Ik heb toch al aan het CJIB betaald?

De schikking van het CJIB staat geheel los van de schadevergoeding die u dient te betalen. De eerste is een straf, de aansprakelijkstelling geldt als schadevergoeding..

Jongeren en Halt

Over het algemeen wordt een jongere snel na het incident doorverwezen naar Stichting Halt. Door direct en op een grondige manier in te grijpen, voorkomt Halt dat het gedrag van kwaad tot erger wordt. De Halt-straf heeft tot doel grensoverschrijdend gedrag zo vroeg mogelijk te stoppen en genoegdoening te bieden aan de slachtoffers en aan de maatschappij. Jongeren onder de 14 jaar kunnen op het moment van het delict geen aansprakelijkstelling ontvangen. Is een jongere ouder dan 14 jaar, dan geldt voor deze jongere ook gewoon het bedrag van euro 181,00 van de aansprakelijkstelling. Overlastregistratie Nederland heeft geen afspraken met Halt gemaakt over bv de halvering van het bedrag van de aansprakelijkstelling.